Rajasthan State Seeds Corporation Limited

List of RSSCL Seed Sale Outlets

राजसीड्‌स के बीज वितरण आउटलेट

1

कृषि उपज मण्डी समिति शाहपुरा (भीलवाडा)

ग्रामीण गोदाम

2

कृषि उपज मण्डी समिति  अलवर मुख्य मण्डीmm

दुकान एफ एण्ड वी—32

3

कृषि उपज मण्डी समिति  मालाखेडा (अलवर)

दुकान संख्या 02

4

कृषि उपज मण्डी समितिनारायणपुर (अलवर)

दुकान संख्या 9

5

कृषि उपज मण्डी समिति बैर (भरतपुर)

दुकान संख्या 24

6

कृषि उपज मण्डी समिति डीग (भरतपुर)

गोदाम संख्या ब्लॉक सी—11

7

कृषि उपज मण्डी समिति कामा (भरतपुर)

दुकान संख्या बी—6

8

कृषि उपज मण्डी समिति खेडली (अलवर)

दुकान संख्या 93

9

कृषि उपज मण्डी समिति नगर (भरतपुर)

दुकान संख्या सी—10

10

नवलगढ (झून्झूनूं)

दुकान संख्या बी—4

11

कृषि उपज मण्डी समिति झून्झूनूं

दुकान संख्या सी—15

12

श्रीमाधोपुर (सीकर)

दुकान संख्या 19

13

कृषि उपज मण्डी समिति चिडावा (झून्झूनूं)

दुकान संख्या 31

14

कृषि उपज मण्डी समिति कोटा अनाज (गौंण मण्डी यार्ड सांगोद)

दुकान संख्या 07

15

कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमण्डी (कोटा)

दुकान संख्या डी—23

16

कृषि उपज मण्डी समिति झालरापाटन (झालावाड)

दुकान संख्या 05

17

कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर)

दुकान संख्या सी—17

18

कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डोन (करौली)

दुकान संख्या सी—3

19

कृषि उपज मण्डी समिति समदडी (बाडमेर)

दुकान संख्या ए—7

20

कृषि उपज मण्डी समिति पाली

ग्रामीण गोदाम मुख्य मण्डी मुख्य मण्डी प्रागंण पाली

21

सोजतरोड (पाली)

ब्लॉक ए गोदाम 3

22

कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर (पाली)

ग्रामीण गोदाम मुख्य मण्डी प्रागंण  सुमेरपुर

23

कृषि उपज मण्डी समिति शिवगंज (सिरोही

दुकान संख्या सी—9

24

कृषि उपज मण्डी समिति बस्सी (जयपुर)

दुकान सख्या बी.15